woman taking photo of plants

Zasada podziału pola na cztery punkty mocne może być rozwinięta, a możliwości kompozycji poszerzone. Temat, jeśli wyrasta poza najbliższe otoczenie jednego punktu, może być umiejscowiony np. wzdłuż linii (poziomej czy pionowej) łączącej dwa punkty. Prostym przykładem będzie zdjęcie przedstawiające wysmukłe drzewo, czy inny wąski a wysoki przedmiot. Zgodnie z zasadą złotego podziału umiejscawia się ten motyw nie pośrodku pola, łecz nieco z boku, właśnie na linii łączącej dwa punkty mocne. Dwa drzewa, rosnące w pewnym oddaleniu od siebie, można tak umiejscowić, by jedno z nich łączyło dwa lewe, drugie zaś dwa prawe punkty mocne. Pomiędzy pniami drzew znajdzie się wówczas pole najlepszej widoczności. Oto sposób, by zaciekawić widza głębią dali krajobrazu. Kompozycja klasyczna proponuje, by główny motyw w obrazie miał jakieś swoje echo, pewne powtórzenie. Ów drugi podtemat winien przedstawiać się skromnie, nie rzucać się w oczy. Mówi się w tym przypadku otemacie głównym i pobocznym. Stare zasady chciały, by temat główny znalazł się w lewym górnym (jako najważniejszym) punkcie mocnym obrazu, zaś dla tematu pobocznego rezerwowały którykolwiek z punktów pozostałych. Jako przykład można wymienić skoszoną łąkę oraz dwa stogi siana. Pierwszy stóg, duży, umiejscowiony na pierwszym planie, zajmuje pole wyznaczone przez dwa lewe punkty mocne. Drugi stóg, daleki, leży w jednym z prawych punktów. Nie można nie przyznać racji logicznej zasadzie budowy obrazu, w której uwzględniono tematy poboczne, jako uzupełnienie tematu głównego. Iluż znakomitych fotografów hołduje tej zasadzie współcześnie! Jakież piękne są portrety dwóch osób, z których jedną odwzorowano pierwszoplanowo i ostro, zaś drugą umiejscowiono nieco w głębi, w nieostrych zarysach czy za mgiełką dali. Jakże ważna, ciekawa, wydaje się w takim obrazie osoba pierwszoplanowa!